Warsztat unijny – zaproszenie – dotacje i subwencje

Posted on

W związku z zamknieciem przedsięwzięcia nr ZPN/21 3 1 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania wsparcia z Szwajcarskiego Funduszu Pomocowego

Program debata podczas seminarium obejmuje wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • Analiza aktywności samorządów gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych
 • Badanie ewaluacyjne dotyczące wskaźników Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Analiza wartości wskaźników w projekcie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
 • Analiza skuteczności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Sala konferencyjna Spotkania team building w Łodzi
 • Ewaluacja systemu zarządzania i kontroli RPO WZ na lata 2007-2013
 • Badanie ewaluacyjne potrzeb doradczo-szkoleniowych w zakresie podnoszenia kompetencji zasobów kadrowych w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej województwa pomorskiego, w kontekście wykorzystania środków unijnych w okresie 2007-2013
 • Rozpoznawalność marki „Narodowa Strategia Spójności” i zbadanie efektów kampanii promocyjnej
 • Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 wraz z oceną systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) w ramach RPO WZ na lata 207-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie)
 • Badanie zdolności absorpcyjnych podmiotów realizujących projekty w ramach PO KL w województwie warmińsko-mazurskim
 • efekty realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Fundusz będzie omówiony w aspekcie wpływu w wymienionych nizej dotowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych
 • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 • Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
 • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: kłodzki oraz rybnicki

  Upoważnieni beneficjenci to: Okocimskie Zakłady Piwowarskie S.A., Rybnickie Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne S.A., Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „PREFABET – STALOWA WOLA” Sp. z o.o. , Magic Maciej Kobarski, „REFLEX” Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe , ISTS Sp. z o.o. , ATS Tour Sp. z o.o , Firma Usługowa BEATA Beata Warżała, ISSystems Piotr Przybysz, Medima , Subar Software, UDH-Ukraiński Dom Handlowy s.c., FLUDRA PRZEDSIĘBIORSTWO METALOWE T.M.T. FLUDRA SPÓŁKA JAWNA, WAGI WIELKOPOLSKA Henryk Ossowski, COBERT sp. z.o.o.

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.