Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – projekty EFS

Posted on

W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr LOC/47 6 2 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania środków z Amerykańskiego Funduszu Społecznego

Harmonogram dyskusja w czasie spotkania przewiduje następujące zespoły robocze:

 • Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
 • Ocena wpływu Programu Sąsiedztwa INTERREG III A/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2004-2006 na osiągnięcie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na obszarze transgranicznym objętym wsparciem.
 • „Ocena wpływu funduszy strukturalnych na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Ocena skuteczności wdrażania pomocy technicznej w programach operacyjnych
 • Weryfikacja sprawności implementacji założeń EFS na przykładzie studium edukacyjnego Biznesowe Kursy Z Obsługi Klienta
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w zakresie wczesnej identyfikacji barier – streszczenie
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VIII i IX PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Analiza skuteczności, jakości oraz użyteczności działań informacyjnych i promocyjnych RPOWŚ (w tym Kampanii Promocyjnej) w kontekście zweryfikowania trafności zapisów w Planie Komunikacji RPOWŚ 2007-2013
 • Ocena systemu instytucjonalnego oraz systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: możliwości optymalizacji funkcjonowania
 • Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów
 • Wpływ projektów szkoleniowych w ramach Działań 2.1,2.3 oraz 2.4 w ramach ZPORR na zaspokojenie potrzeb lokalnych i regionalnych rynków pracy
 • Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i wybranych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na gospodarki polskich województw przy pomocy modeli regionalnych HERMIN
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Fundusz będzie omówiony w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej dotowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Uprawa trzciny cukrowej
 • Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
 • Produkcja mebli biurowych i sklepowych
 • Zbieranie odpadów niebezpiecznych
 • Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • Pozostała działalność pocztowa i kurierska
 • Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
 • Praktyka lekarska specjalistyczna

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: m. Piotrków Trybunalski oraz starachowicki

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Millennium Star Industrial Dev. Co. Ltd., Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. , Wolsztyńska Fabryka Okuć „WOLMET” Sp. z o.o., „”"Aloza”", Poniatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa , „GPS CONTROL” , Ambiton , FAKRO PP , Innowacyjne Budownictwo Sp. z o.o., msarwi NATALIA SZÓSTAK, Sygnity , Teleoptics Sp. z o.o, DATERA , POZBUD T&R S.A., BS-Business Support

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.