Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

Posted on

W związku z podsumowaniem programu nr UAO/34 2 6 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania kwoty pomocowej z Bałtyckiego Programu Infrastrukturalnego

Plan debata podczas spotkania zawiera wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN
 • Ocena kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ
 • Wpływ inwestycji w sprzęt medyczny w ramach RPO WSL na poprawę jakości i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie województwa śląskiego.
 • Efekty w zakresie innowacyjności – badanie oddziaływania projektów zrealizowanych w ramach poddziałania 2.2.1 SPO WKP
 • Weryfikacja efektywności wdrożenia założeń EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotele NaWarsztaty Integracyjne
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach PO RPW
 • Analiza systemu wskaźników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych zastosowanych przez Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy
 • Ocena zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL
 • Ocena wpływu realizacji interwencji współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na podniesienie jakości zasobów ludzkich
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Program będzie przeanalizowany w aspekcie efektywności w poniższych dotowanych sektorach (podział wg PKD).:

 • Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
 • Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
 • Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
 • Fundusze emerytalne
 • Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: łukowski oraz bieszczadzki

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Wytwórcze Maszyn Elektrycznych i Transformatorów „EMIT” S.A., Dolnośląskie Zakłady Wyrobów Papierowych „DOLPAKART” S.A., Przedsiębiorstwo Przemysłu Paszowego BACUTIL Sp. z o.o., METALEX Spółka z o.o., W. Migas, B. Sanek, C. Bajurka, M. Szerment, A. Krawczyńska S.C. Hrubieszowska Telewizja Kablowa , Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” , Aninet Sp. z o.o. , Credit Expert , Inter Europol Piekarnia Szwajcarska , Luvena , SANTE A. Kowalski Spółka Jawna, TERMOGUM Sp. z o.o, Agencja Transportowa Makro Service sp.o.o., Migomedia Sp. z o.o., TRANS-KOP Rafał Szewczyk

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.