Warsztat unijny – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

Posted on

W związku z realizacją programu nr DGA/24 5 1 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania budżetu z Europejskiego Trustu Społecznego

Harmonogram dyskusja w czasie warsztatu obejmuje następujące zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Ocena kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ
 • Efektywne wdrożenie Narodowej Strategii Spójności poprzez lepszą współpracę środowisk naukowych i biznesu
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie rozwoju eksportu i powiązań z zagranicznymi rynkami i partnerami handlowymi, w kontekście uruchamiania działania 6.1 PO IG Paszport do eksportu
 • Ocena efektywności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Firmowe Wyjazdy Team Building
 • Wybrane aspekty zdolności administracyjnych wdrażania europejskich funduszy pomocowych
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VIII i IX PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Badanie realizacji polityki horyzontalnej w zakresie równości płci w ramach Priorytetu II ZPORR (analiza porównawcza zapisów dotyczących parytetu płci, zawartych we wnioskach aplikacyjnych oraz sprawozdaniach z realizacji projektów)
 • Weryfikacja założeń Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Stan przygotowania i analiza najważniejszych problemów w realizacji projektów transportu miejskiego w obszarach metropolitarnych przewidzianych do finansowania w ramach POIiŚ
 • Badanie beneficjentów ostatecznych pomocy udzielanej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 – pilotaż
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL – badanie uczestników projektu Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Grant będzie przeanalizowany pod kątem potencjału rozwojowego w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
 • Odlewnictwo żeliwa
 • Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
 • Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
 • Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: zamojski oraz piaseczyński

  Upoważnieni beneficjenci to: „TELFA” S.A., „Hydrobudowa-1″ S.A., IRENE & MOPAR Auta na gaz, TOM-MARG ZPCH Spółka z o.o., Trzemeszeńska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzemesznie , Spółdzielnia Mieszkaniowa „STUDENT” , CELLCOM SYSTEMS SP. Z O.O., Eko-ceramika 2 S.C. M.Błażejewska, B.Błażejewska, GLOBART PRINT A. GOŁĘBICKI, M. HORBA, T. ŁASKI, M. STACHOWIAK SPÓŁKA JAWNA, Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, Servadvice , Towarzystwo Handlowe ALPLAST A. Bąk i Spółka, AG Koperty Company sp. z o.o., Precyzja-Technik Sp. z o.o., JFC POLSKA

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.