Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

Posted on

W związku z finalizacją przedsięwzięcia nr LDD/35 8 2 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania kwoty pomocowej z Panatlantyckiego Priorytetu Edukacyjnego

Porządek dyskusja w czasie panelu obejmuje poniższe zespoły robocze:

 • Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Wpływ ekonomiczny realizowanych w województwie projektów w ramach Działania 1.4 ZPORR na rozwój regionalny (w tym na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej) oraz tworzenie stałych miejsc pracy
 • Oszacowanie wartości wskaźników odzwierciedlających cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN
 • Inicjowanie działalności innowacyjnej – ocena efektywności i skuteczności Działania 3.1 PO IG.
 • Weryfikacja skuteczności implementacji celów EFS na przykładzie studium podyplomowego Szkolenia Dla Coachów Handlowych
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUALdla Polski 2004-2006” RAPORT KOŃCOWY
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VIII i IX PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Ocena zdolności beneficjentów do realizacji projektów wpisanych na Indykatytwną Listę Projektów Indywidualnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (tak zwana lista IPI)
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006″- I raport roczny
 • Badanie barier wpływających na jakość projektów wspierających inicjatywy lokalne (Działanie 6.3, 7.3, 9.5)
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Program będzie przeanalizowany w aspekcie efektywności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
 • Produkcja artykułów piśmiennych
 • Produkcja kabli światłowodowych
 • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: tarnowski oraz pleszewski

  Upoważnieni beneficjenci to: Sroka Franciszek Uslugi Stolarskie, Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego CEFARM-WARSZAWA S.A., LUSATIA Noble Mode S.A., Usługi Asenizacyjne Andrzej Urbańczyk, „VECTRA” S.A. , Spóldzielnia Mieszkaniowa SIM , Cardinal Pharma Trade , Europejskie Centrum Finansów Robert Surowiec, Katowicki Holding Węglowy S.A., OFFICEWEB.PL , PM Services Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, VOTUM , INFOBASE SOFTWARE , ZAKŁAD KRAWIECTWA LEKKIEGO STEŃKA CHOMONT STEFANIA, AUTOPOL – MICHALSKI MOTORS

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.