Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

Posted on Updated on

W związku z finalizacją programu nr YUY/35 3 2 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania subwencji z Panatlantyckiego Programu Społecznego

Plan debata podczas warsztatu zawiera następujące podgrupy zadaniowe:

 • Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 – ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN
 • Ocena wpływu polityki spójności na rozwój miast polskich (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006)
 • Określenie zasadności finansowania projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach finansowania zwrotnego
 • Analiza prawidłowości doboru wskaźników monitorowania dla PO IG
 • Audyt skuteczności wdrożenia założeń EFS na przykładzie projektu podyplomowego Hotel na Szkolenia Negocjacyjne
 • Ewaluacja systemu wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie zachodniopomorskim
 • Ewaluacja wybranych zagadnień Działania 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin
 • Stan przygotowania i analiza najważniejszych problemów w realizacji projektów transportu miejskiego w obszarach metropolitarnych przewidzianych do finansowania w ramach POIiŚ
 • Ewaluacja projektów podnoszących jakość obsługi osób niepełnosprawnych poszukujących pracy wśród beneficjentów i uczestników projektów Działania 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
 • „Badanie ewaluacyjne ex-ante dotyczące oceny zapotrzebowania
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Projekt będzie omówiony pod kątem analizy ex post w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Produkcja odzieży skórzanej
 • Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
 • Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 • Sprzedaż hurtowa skór
 • Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
 • Działalność banku centralnego
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: poddębicki oraz wałecki

  Upoważnieni beneficjenci to: CERSANIT-KRASNYSTAW S.A., Przedsiębiorstwo Gazyfikacji Bezprzewodowej PEGEBE S.A., METRIX S.A., „ALTI”Leszek Gibała, Telewizja Kablowa „TEKASO” Andrzej Sondej, Urząd Miasta i Gminy , ACTIVE TRADE Sp. z o.o., CUF , GLOBAL POLLENA S.A. Fabryka Chemii Gospodarczej, LEMON LABS , PRIME ASSESSMENT , Tenneco Automotive Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią, FABRYKA MEBLI BIUROWYCH MARO , OPI Biuro Rachunkowości i Finansów Agnieszka Olbryś, „Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno – Komunalnych

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.