Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – projekty EFS

Posted on

W związku z raportowaniem działania funduszowego nr BKD/63 2 5 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania dotacji z Środkowoeuropejskiego Priorytetu Spójności

Porządek debata podczas seminarium obejmuje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
 • Ocena wpływu Programu Sąsiedztwa INTERREG III A/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2004-2006 na osiągnięcie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na obszarze transgranicznym objętym wsparciem.
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 (PL-SK)
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie rozwoju eksportu i powiązań z zagranicznymi rynkami i partnerami handlowymi, w kontekście uruchamiania działania 6.1 PO IG Paszport do eksportu
 • Pomiar jakości wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Interpersonalne Szkolenia Integracyjne
 • Funkcjonowanie systemu wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – identyfikacja barier i problemów organizacyjnych
 • Ocena systemów kryteriów wyboru projektów (finansowych operacji) zaprojektowanych w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Bariery i trudnosci ograniczajace skuteczne aplikowanie o srodki z RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Ocena systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Analiza przyczyn nieubiegania się JST o dofinansowanie typowych inwestycji komunalnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
 • Ocena projektów realizowanych przez podmioty podejmujące lokalne inicjatywy w ramach PO KL 2007-2013
 • Ocena wdrażania PO KL w kontekście ukierunkowania wsparcia dla Priorytetów VIII i IX w województwie lubelskim
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Fundusz zostany omówiony pod kątem skuteczności w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (identyfikacja wg PKD).:

 • Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
 • Produkcja prętów ciągnionych na zimno
 • Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
 • Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność agencji informacyjnych
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: poddębicki oraz m. Ruda Śląska

  Upoważnieni beneficjenci to: „ROMEO” Sp. z o.o., PROGEN Sp. z o.o. , Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA Sp. z o.o., Orto-Max Zaopatrzenie ortopedyczne i medyczne, Szczecińska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , KOMAX Jacek Kosiorek , ActivArt Sp. z o.o., FIRMA MATT BIS Ewa Szczurowska, ICTA CONSULTING Tomasz Hofman, Mobile Systems Sp. z o.o., Semper Omni Aleksander Olszowski, „Bookland.net” , Globgranit II Marek Sadek, ODMET , Drukarnia AGPRESS Adam Łukawski

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.