Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

Posted on

W związku z raportowaniem programu nr OHU/88 3 1 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania wsparcia z Szwajcarskiego Funduszu Pomocowego

Agenda debata w czasie konferencji obejmie wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • Ocena końcowa Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego RSI LORIS w zakresie projektów realizowanych w ramach działania 2.6 ZPORR w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Analiza i ocena spodziewanych efektów realizacji projektów w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim (działania 2.5, 2
 • Ocena skuteczności wdrażania pomocy technicznej w programach operacyjnych
 • Ocena efektywności implementacji celów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Szkolenia Handlowe
 • Funkcjonowanie systemu wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – identyfikacja barier i problemów organizacyjnych
 • Operacyjnym (RPO WK-P) Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w aspekcie instytucjonalno – kadrowym.”
 • Identyfikacja barier w dostępie do środków finansowych z PO KL dot. projektów konkursowych w ramach priorytetów VI-IX – województwo świętokrzyskie.
 • Weryfikacja założeń Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Identyfikacja najistotniejszych problemów i barier, które mogą wystąpić na etapie realizacji projektów w ramach V osi POIiŚ
 • Raport roczny z „Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006″ przedstawiający dane dotyczące osób pracujących, które ukończyły udział we wsparciu w okresie od kwietnia do grudnia 2006 roku
 • Wpływ dofinansowania z EFS w ramach Priorytetu IX PO KL na rozwój oferty edukacyjnej szkół i upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i w gminach miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców w województwie wielkopolskim
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Fundusz będzie omówiony pod kątem skuteczności w następujących dotowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:

 • Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
 • Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
 • Produkcja mebli kuchennych
 • Zbieranie odpadów niebezpiecznych
 • Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z oprogramowaniem
 • Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 • Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: wadowicki oraz m. st. Warszawa

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Aparatury i Urządzeń „Famet” S.A., Grupa Pekao S.A., Iławskie Zakłady Naprawy Samochodów S.A., Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne Eco-mobile, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Wartą” , „KRUSZYWA POLSKIE” , Amberline , Firma Produkcyjno-Handlowa SZCZOT-MET Robert Pałczak, Instytut Technologii , Nabino Sp. z o.o., Park Wodny BANIA , VIKA-MET Roman Moczulski, INFOBASE SYSTEMY INFORMATYCZNE M. MILCZAREK i wspólnicy Spółka jawna, Paneltech, Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy „EWTEX 1” Król Łukasz

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.